جزیره انتظامی دستگیری شناسایی پلیس آگاهی

جزیره: انتظامی دستگیری شناسایی پلیس آگاهی فرمانده انتظامی خبر حوادث

با من جهت ماندن در دولت دوازدهم صحبت شده است است / حجتی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با من جهت حضور در سمت فعلی‌ام صحبت شده است است ؛باید منتظر تصمیم مدیر جمهور بمانیم. حجتی: با من جهت ماندن در دولت دوازدهم ص..

ادامه مطلب